Xue-Hanyu.com: Other languages:

Category: Numbers

Show languages:

Mandarin Cantonese Hakka Shanghainese Taiwanese Japanese Korean Vietnamese Thai

Pronunciation:

Romanization IPA


Number Hanzi Hanzi Mandarin
(Pinyin)
Mandarin Cantonese
(Yale)
Cantonese
(Jyutping)
Cantonese Hakka
Meixian
(Pinyin)
Hakka
Meixian
Shang-
hainese
(Pinyin)
Shang-
hainese
Taiwanese
(Pinyin)
Taiwanese
(Tâi-lô)
Taiwanese Sino-
Japanese
(Romaji)
Sino-
Japanese
Sino-
Korean
(Romaja)
Sino-
Korean
Sino-
Vietnamese
(Quoc Ngu)
Sino-
Vietnamese
Thai
(Xue-Hanyu)
Thai
0 líng liŋ³⁵ lì̲ng lì̲ng lɪŋ²¹ lang laŋ¹¹ lin liɲ


rei ɺe.i yeong jʌŋ linh liŋ³³ sǔun suːn¹⁴
2
kǒng khòng kʰɔŋ³¹

gong koŋ không xoŋ³³
1 i⁵⁵ yāt jāt jɐt⁵ yit it¹ ih iɪʔ yit / jit (ts)it (tɕ)it³ ichi i.tɕi̥ il il nhất ɲət³⁵ ètnù̲eng et²¹nɯŋ²¹
2 èr əɻ⁵¹ yi̲ ji̲ i²² ngì ɲi⁵³ ni ɲi jji / li jī / lī dʑi³³ / li³³ ni ɲi i i nhị ɲi³¹ˀ yîi jiː⁵¹
2 liǎng liɑŋ²¹ lé̲ung ló̲eng lœːŋ²³ liǒng liɔŋ³¹ liang liɑ̃ nng / liòng nn̄g / lióng ŋ³³ / liɔŋ⁵¹

(双) sǎawng (双) sɔːŋ¹⁴
3 sān san⁵⁵ sāam sāam saːm⁵⁵ sám sam⁴⁴ sài sɛ̂ sām sam sam⁵⁵ san saɴ sam sam tam taːm³³ sǎam saːm¹⁴
4 sɿ⁵¹ sei sei sei³³ ɕi⁵³ si sɿ ɕi³¹ shi ɕi sa sa tứ tɨ³⁵ sìi siː²¹
5 u²¹ ń̲g ń̲g ŋ²³ ňg ŋ³¹ ng ŋ ggo gōo gɔ³³ go go o o ngũ ŋu³ˀ⁵ hâa haː⁵¹
6 liù lioʊ⁵¹ lu̲k lu̲k lʊk² luk luk¹ loh loʔ lāk la̍k lak⁵ roku ɺo.kɯ̥ yuk juk lục luk³¹ˀ hòk hok²¹
7 tɕʰi⁵⁵ chāt cāt tsʰɐt⁵ qit tɕʰit¹ qih tɕʰiɪʔ qit tshit tɕʰit³ shichi ɕi.tɕi̥ chil tɕʰil thất tʰət³⁵ jèt tɕet²¹
8 pa⁵⁵ baat baat paːt³ bat pat¹ bah pɐʔ beih / bat peh / pat peʔ³ / pat³ hachi ha.tɕi̥ pal pʰal bát baːt³⁵ bpàaet pɛːt²¹
9 jiǔ tɕioʊ²¹ gáu gáu kɐu³⁵ gǐu kiu³¹ jiu tɕiɤ gào káu kau⁵¹ kyuu kjɯ.ɯ gu ku cửu kɨw³¹³ gâao kaːw⁵¹
10 shí ʂʅ³⁵ sa̲p sa̲p sɐp²² sīp sɿp⁵ zzeh zəʔ zāp tsa̍p tsap⁵ juu dʑɯ.ɯ sip ɕip thập tʰəp³¹ˀ sìp sip²¹
100 bǎi paɪ²¹ baak baak baːk³ bak pak¹ bah pɐʔ bah pah paʔ³ hyaku çja.kɯ̥ baek pɛk bách ɓaːjk³⁵ ráwi rɔːj⁴⁵
1.000 qiān tɕʰiɛn⁵⁵ chīn cīn tsiːn⁵⁵ qién tɕʰiɛn⁴⁴ qiè tɕʰiɛ̂ qiān tshian tɕʰian⁵⁵ sen seɴ cheon tɕʌn thiên tʰiən³³ phan pʰan³³
10.000 wàn uan⁵¹ ma̲an ma̲an maːn²² vàn ʋan⁵³ vai bban bān ban³³ man maɴ man man vạn vaːn³¹ˀ mùuen mɯːn²¹
108 亿 i⁵¹ yīk jīk jɪk⁵ yi ɦi yik ik ik³ oku o.kɯ̥ eok ʌk (105) ức (105) ɨk³⁵ (105) sǎaen (105) sɛːn¹⁴
1012 zhào tʂaʊ⁵¹ si̲u si̲u siːu²² sào sau⁵³ zzao diao tiāu tiau³³ chou tɕo.o jo dʑo (106) triệu (106) ciəw³¹ˀ (106) láan (106) laːn⁴⁵