Xue-Hanyu.com: Other languages:

Category: Pronouns

Show languages:

Mandarin Cantonese Hakka Shanghainese Taiwanese

Pronunciation:

Romanization IPA


Mandarin Cantonese
(Yale)
Hakka Meixian
(Pinyin)
Shanghainese
(Pinyin)
Taiwanese
(Pinyin)
English
uɔ²¹ ngó̲ ngó̲ ŋɔː²³ 亻厓 ngai ŋai¹¹ ngu ŋɯ gguà guá gua⁵¹ I
ni²¹ né̲i né̲i nei²³ ngi ɲi¹¹ nong nʊŋ li⁵¹ you (singular)
他 / 她 tʰa⁵⁵ ké̲ui ké̲oi kʰɵy²³ gi ki¹¹ yi ɦi i i⁵⁵ he, she
                                   
我们 wǒmen uɔ²¹ mən 我哋 ngó̲.de̲i ngó̲.de̲i ŋɔː²³.dei²² 吾兜 ngá.déo ŋa⁴⁴ tɛu⁴⁴ 阿拉 ah.la ɐʔ↑ɺa↓ gguàn guán guan⁵¹ we (inclusive)
làn lán lan⁵¹ we (exclusive)
你们 nǐmen ni²¹ mən 你哋 né̲i.de̲i né̲i.de̲i nei²³.dei²² 若兜 ngiá.déo ɲia⁴⁴ tɛu⁴⁴ na na lìn lín lin⁵¹ you (plural)
他们 tāmen tʰa⁵⁵ mən 佢哋 ké̲ui.de̲i ké̲oi.de̲i kʰɵy²³.dei²² 其兜 giá.déo kia⁴⁴ tɛu⁴⁴ 伊拉 yi.la ɦi↑ɺa↓ 亻因 yīn in in¹¹ they
                                   
~的 de ~嘅 ge ge kɛː³³ ~介 gài kai⁵³ ~额 nga ŋa ~的 éi ê e²⁴ (possesive)
~个 go go kɔː³³ ~个 kɛ⁵³ ~个 ggeh gəʔ ~の

Hakka possessive singular pronouns:

Hakka Meixian
(Pinyin)
English
ngá(.gè) ŋa⁴⁴(*³⁵ kɛ⁵³) my
ngiá(.gè) ɲia⁴⁴(*³⁵ kɛ⁵³) you
giá(.gè) kia⁴⁴(*³⁵ kɛ⁵³) his, her