Xue-Hanyu.com: Other languages:

Language: Thai

  1. Greetings, thanks and apology
  2. Numbers
  3. Pronouns
  4. Verbs

Greetings, thanks and apology

สวัสดีครับsà wàt di: khrápHello (male)
สวัสดีค่ะsà wàt di: khâHello (female)
อรุณสวัสดิ์a run sà wàtGood morning
สายัณห์สวัสดิ์sǎ: yan sà wàtGood evening
ราตรีสวัสดิ์ra: tri: sà wàtGood night
ลาก่อนla: gaw:nGood bye
สบายดีไหมsa ba:i di: máiHow are you?
สบายดีsa ba:i di:I'm fine
ขอบคุณ ครับ/ค่ะkhaw:p khun khráp/khâThank you
ไม่เป็นไรmâi pen raiYou are welcome
ขอโทษ ครับ/คะkhǎw: thô:t khráp/khâSorry
ไม่มีปัญหาmâi mi: pan hǎ:It doesn't matter

Numbers

0sǔ:n
1nùeng
2sǎw:ng
3sǎ:m
4sì:
5hâ:
6hòk
7jèt
8pàe:t
9kâ:o
10๑๐sìp
11๑๑sìp èt
12๑๒sìp sǎw:ng
13๑๓sìp sǎ:m
14๑๔sìp sì:
15๑๕sìp hâ:
16๑๖sìp hòk
17๑๗sìp jèt
18๑๘sìp pàe:t
19๑๙sìp kâ:o
20๒๐yî: sìp
30๓๐sǎ:m sìp
40๔๐sì: sìp
50๕๐hâ: sìp
60๖๐hòk sìp
70๗๐jèt sìp
80๘๐pàe:t sìp
90๙๐kâ:o sìp

 
100ráwi
1,000phan
10,000mùe:n
100,000sǎe:n
1,000,000lá:n
10 millionssìp lá:n
100 millionsráwi lá:n
1 billionphan lá:n
10 billionsmùe:n lá:n
100 billionssǎe:n lá:n
1 trillionlá:n lá:n


Pronouns

ผมphǎwmI (male)
ฉันchǎnI (female)
ดิฉันdì chǎnI (female, polite)
เราraowe
คุณkhunyou
เขาkhǎohe, she, it, they
เธอthoe:she, you (female)

Verbs

......present, positive
ไม่...mâi ...present, negative
ได้...dâi ...past, positive
ไม่ได้...mâi dâi ...past, negative
จะ...jà ...future, positive
จะไม่...jà mâi ...future, negative
เป็นpento be
มีme:to have
ทำthamto do
ไปpaito go
มาma:to come
เดินdoe:nto walk
เห็นhěnto see
ยินyinto hear
พูดphû:tto speak
เข้าใจkhâo jaito understand
กินginto eat
ดื่มdùe:mto drink
ชอบchâw:pto like
รักrákto love